โทรศัพท์ : 098-829-3909
โทรสาร. 038-505013
uktpub@hotmail.com
 สำนักพิมพ์หนังสือ
วิชาการสาขาด้านการเกษตร
  อุตสาหกรรมเกษตร และ
สาขาวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ uktpublishing.com
        เป็นสำนักพิมพ์หนังสือทางวิชาการสาขาด้านการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตร และสาขาวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีนโยบายเน้นเป็นหนังสือที่มุ่งให้ ความรู้เชิงวิชาการอย่างรอบด้านและความรู้เชิงปฏิบัติแก่ผู้อ่าน เพื่อการเพิ่มพูน องค์ความรู้แก่เกษตรกร และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการแก้ปัญหา และการพัฒนาอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทยให้มี ความก้าวหน้า เกษตรกรมีการกินอยู่ดี เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงตลอดไป
       จัดตั้งและดำเนินการโดยรองศาสตราจารย์อุทัย คันโธ นักวิชาการอิสระ และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน และอดีต ผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และ ผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม ซึ่งเป็นผู้ที่มี ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านแก้ปัญหาและการพัฒนาการ เกษตรของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน จึงมีความรู้ความเข้าใจในอุปสรรค ปัญหาต่างๆ ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศเป็นอย่างดี และมีวัตถุประสงค์ ให้สิ่งพิมพ์และการบริการทางวิชาการของบริษัท ยู เค ที พับลิชชิ่ง จำกัด มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา และการพัฒนาอาชีพการเกษตร อุตสาหกรรม การเกษตร และสาขาอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความก้าวหน้าและมีความมั่น คงในอาชีพนี้สืบไป

Today
32


This Month
345


Total
55,044